Zaznacz stronę

MISJA I WIZJA NASZEJ SZKOŁY

Sprzyjająca rozwojowi ucznia

Zintegrowana ze środowiskiem lokalnym

Krytyczna wobec agresji i nietolerancji

Otwarta i przyjazna

Ładu i porządku

Ambitna w działaniu

MISJA

 

Chcemy być szkołą bezpieczną, otwartą, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zadbamy o wszechstronny rozwój ucznia, zgodny z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Zadbamy o dobre i bliskie relacje z rodziną i środowiskiem lokalnym. Nasze działania zgodne są z wartościami zagwarantowanymi Konstytucją RP, opartymi na zasadach wiary, akceptowanymi przez rodzinę.

 

WIZJA

Uczeń naszej szkoły:
– zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe,
– umie właściwie wyrażać swoje opinie, uczucia, sądy,
– jest wrażliwy na otaczający go świat,
– dba o kulturę języka i zachowanie,
– ma poczucie odpowiedzialności za siebie, poczucie własnej wartości i godności,
– posiada kompetencje społeczne: umiejętności interpersonalne, poczucie solidarności z innymi, poszanowanie godności każdego człowieka, umiejętność współpracy, jest uczciwy i otwarty na innego człowieka,
– potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach.