Zaznacz stronę

NAUCZANIE DOMOWE

Dokumenty dla rodziców, którzy starają się o przyznanie nauczania domowego dziecku

INFORMACJE

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W GDYNI

WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZEZWOLENIE NA SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 UST. 4 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM