Zaznacz stronę

UMOWA NA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW

JADŁOSPIS na TYDZIEŃ: 26 – 30 kwiecień 2021 doc 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że odpłatności za obiady  klas I – III  które były dokonane

za marzec 2021 r. –  automatycznie przechodzą na kolejne miesiące,

czyli na IV i częściowo za V 2021 r.

 

O ODPŁATNOŚCIACH ZA MAJ 2021 BĘDZIEMY INFORMOWAĆ PAŃSTWA NA BIEŻĄCO

OPŁATA ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

UWAGA!!!

ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ ZA CAŁY MIESIĄC Z GÓRY.
NIE POMNIEJSZAMY WPŁAT ZA  DNI W KTÓRYCH DZIECKO NIE BĘDZIE JADŁO OBIADU.
TAKIE ODPISY NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA I ZROBIĆ ODPIS W NASTĘPNYM MIESIĄCU.

 

Miesiąc KWIECIEŃ 2021
Kwota do zapłaty   x 4,50 zł 0,00 zł
Termin zapłaty  

 

I – III 2021

STYCZEŃ  –   10 = 45,00 zł         – odpłatność             12 – 18. I.2021

LUTY –  20 = 90,00 zł                   –  odpłatność             26 – 29.I.2021 

MARZEC – 23 = 103,50 zł            – odpłatność              23 – 26.II.2021

 

OPŁATY ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

Odbiorca Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
Nr rachunku 15 1440 1026 0000 0000 1259 0644
Tytułem Opłata za obiady za mc. XI  2020r., imię i nazwisko ucznia oraz klasa

UWAGA – BARDZO WAŻNE !

Rodzic zobowiązany jest do dokonywania wpłaty abonamentowo za obiady za cały miesiąc „z góry” w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nie je obiadów w poszczególne dni miesiąca, należy zgłosić odpis u intendenta, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 – 620 – 88 – 67 

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła przekaże na podany w umowie rachunek bankowy Rodzica

Rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer:   58 – 620 – 88 – 67  lub  zostać zgłoszona osobiście  przez Rodzica najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 8.00 w dniu, którego dotyczy rezygnacja.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -88-67.

UWAGA !!! 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja, co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów.