Zaznacz stronę

 OPŁATY ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

ZA MIESIĄC MAJ
DO  25 KWIETNIA 2024

15 X6,50

97,50 ZŁ

 

Odbiorca Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
Nr rachunku 15 1440 1026 0000 0000 1259 0644
Tytułem Opłata za obiady za mc.V  2024 r., imię i nazwisko ucznia oraz klasa

UWAGA – BARDZO WAŻNE !

Rodzic zobowiązany jest do dokonywania wpłaty abonamentowo za obiady za cały miesiąc „z góry” w terminie do 25 dnia roboczego miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nie je obiadów w poszczególne dni miesiąca, należy zgłosić odpis u intendenta, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 – 620 – 88 – 67 (e-mail:intendent@sp21gdynia.pl)

Przed dokonaniem wpłaty za obiady należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA NA OBIADY.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła przekaże na podany w umowie rachunek bankowy Rodzica

Rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer:   58 – 620 – 88 – 67  lub  zostać zgłoszona osobiście  przez Rodzica najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 8.00 w dniu, którego dotyczy rezygnacja.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -88-67.

 

 

UWAGA !!! 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z obiadu w danym miesiącu. Pieniądze wpłacone po terminie będą przepisane na miesiąc kolejny. Na życzenie rodzica mogą być oddane na konto wskazane w umowie.