Zaznacz stronę

UMOWA NA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW

OPŁATA ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

UWAGA – BARDZO WAŻNE !!!

ZE WZGLĘDU NA PRZEJŚCIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI DO CENTRUM USŁUG PRZEDSZKOLI
I SZKÓŁ
I OBOWIĄZUJĄCE NAS BEZWGLĘDNE TERMINY PRZEKAZANIA PRZYPISÓW ZA OBIADY, NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁAT PO TERMINIE.

ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ ZA CAŁY MIESIĄC Z GÓRY.
NIE POMNIEJSZAMY WPŁAT ZA  DNI W KTÓRYCH DZIECKO NIE BĘDZIE JADŁO OBIADU.
TAKIE ODPISY NALEŻY ZGŁOSIĆ U INTENDENTA I ZROBIĆ ODPIS W NASTĘPNYM MIESIĄCU.

 

     

Miesiąc

STYCZEŃ 2023

Kwota do zapłaty

 

11 X 5.00

 

55,00 zł

Termin zapłaty,nie płacimy w grudniu
1.01.2023 – 10.01. 2023

 

komunikat OPŁATY ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

 

Odbiorca Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
Nr rachunku 15 1440 1026 0000 0000 1259 0644
Tytułem Opłata za obiady za mc. I 2023 r., imię i nazwisko ucznia oraz klasa

UWAGA – BARDZO WAŻNE !

Rodzic zobowiązany jest do dokonywania wpłaty abonamentowo za obiady za cały miesiąc „z góry” w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nie je obiadów w poszczególne dni miesiąca, należy zgłosić odpis u intendenta, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 – 620 – 88 – 67 (e-mail:intendent@sp21gdynia.pl)

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła przekaże na podany w umowie rachunek bankowy Rodzica

Rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer:   58 – 620 – 88 – 67  lub  zostać zgłoszona osobiście  przez Rodzica najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 8.00 w dniu, którego dotyczy rezygnacja.

Dokonując opłaty przelewem należy uiścić kwotę podaną w harmonogramie za dany miesiąc, pomniejszając ją o ewentualny odpis pod warunkiem, że był on wcześniej zgłoszony w sekretariacie szkoły.

Samodzielne pomniejszanie należności za obiady z tytułu nieobecności dziecka w szkole jest niedopuszczalne.
Informacje o ewentualnym odpisie można uzyskać w sekretariacie szkoły, bądź pod numerem telefonu 58 – 620 -88-67.

UWAGA !!! 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja,
co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów.

OBIADY

UWAGA

RODZICE

WPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ, DOKONUJEMY -OD 1.01.2023 R DO 10.01.2023R.

ZA MIESIĄC STYCZEŃ NIE ROBIMY PRZELEWÓW W MIESIĄCU GRUDNIU. WSZYSTKIE WPŁACONE PIENIĄDZE W GRUDNIU, BĘDĄ ZWRÓCONE PRZELEWEM,W STYCZNIU TRZEBA BĘDZIE DOKONAĆ PŁATNOŚCI PONOWNIE.

 
ПЛАТІЖІ ЗА СІЧЕНЬ МІСЯЦЬ ПРОВОДИМО - З 01.01.2023 ПО 10.01.2023.
НА СІЧЕНЬ МІСЯЦЬ У ГРУДНІ МІСЯЦІ ПЕРЕКАЗИ НЕ ЗРОБЛЯЄМО.
ВСІ ГРОШІ, СПЛАЧЕНІ В ГРУДНІ, БУДУТЬ ПОВЕРНЕНІ ПЕРЕКАЗОМ,
У СІЧНІ ВАМ ПОТРІБНО БУДЕ ЗНОВНО ЗРОБИТИ ОПЛАТУ.