Zaznacz stronę


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni
ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia
tel. 58 6220942
kom. +48 793827509 do godz. 15:30
fax 58 7810183
e-mail: ppp1.gdynia@onet.pl
www.ppp1gdynia.pl 

Poradnia udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych
znajdujących się na terenie działania poradni: Wiczlino, Chwarzno, Witomino, Wielki Kack,
Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka, Orłowo, Redowo, Gdynia Śródmieście
oraz ich rodzicom i nauczycielom.
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie poradni.

 

 

 

“Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może. (J.Korczak)”

 

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. ( Dz.U. poz. 199 z 2013r.)

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.