Zaznacz stronę

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w SP nr 21 w Gdyni
im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
81-351 Gdynia ul. Jana z Kolna 5

Szanowni Państwo
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, jako administrator danych osobowych przekazuję informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w skrócie RODO. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie optymalnej ochrony prywatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną Szkoły Podstawowej nr 21:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 5, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: e-mail: sp.21gdynia@wp.pl, tel. 58 620 88 67.
 • Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa oraz uzyskana zgoda na przetwarzanie.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do strony z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. RODO: TUTAJ

 Regulamin monitoringu

Informacja dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie