Zaznacz stronę

OCHRONA DANYCH OSOBOWYH

INFORMACJA OGÓLNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni, adres do korespondencji: 81 – 351 Gdynia ul. Jana z Kolna 5, e-mail: sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl

 • Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą między innymi na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, a także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego, realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 • W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

 • Odbiorcami Państwa są upoważnieni pracownicy Administratora, Organ Prowadzący Szkołę, Kuratorium Oświaty, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania

 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

 • Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).