Zaznacz stronę

REGULAMIN KONKURSU ZdrowoFrutusiowo 

REGULAMIN KONKURSU
#ZdrowoFrutusiowo
1. Organizator i czas trwania konkursu
a. Organizatorem konkursu jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP: 9561040510, REGON: 870363980, BDO 000009141, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 1 295 817 566 zł.
b. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2022 roku a kończy 30 czerwca 2023.
2. Postanowienia ogólne
a. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
b. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
c. Uczestnikiem konkursu są uczniowie zrzeszeni w klasach, szkoły podstawowej z poziomów 1-6. Klasa wybiera swoją nazwę i jest reprezentowana przez Nauczyciela zatrudnionego w szkole, do której uczniowie uczęszczają.
d. Udział w konkursie jest dobrowolny. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów przed przystąpieniem do konkursu muszą zapoznać się treścią regulaminu i wyrazić zgodę na udział w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza
jednoczesną akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
e. Zakup produktu Organizatora nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
f. Regulamin konkursu jest opublikowany na stronie www.frutus.com.pl oraz będzie dostępny w Zakładzie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Polskie Przetwory” we Włocławku.
g. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2020r. pozycja 2094 ze zmianami).
3. Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci klas 1-6 oraz budowanie relacji prospołecznych poprzez pracę zespołową. Cel realizowany jest poprzez propozycję przeprowadzenia lekcji na temat zasad zdrowego żywienia oraz wspólne (klasa) zaprojektowanie etykiety dla soku FRUTUŚ.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie
a. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów z klas 1-6 szkół podstawowych.
Klasa zgłasza się poprzez wypełnienie formularza, podanie i załączenie:
I. Nazwy szkoły i jej adresu, również e-mail
II. Wybranej nazwy dla klasy
III. Imienia i nazwiska Nauczyciela oraz danych kontaktowych do Nauczyciela
IV. Ilości uczniów i etapów edukacyjnych klasy (I, II, III, IV, V, VI)
V. Zgód na publikację prac konkursowych w Internecie na stronie www.frutus.com.pl oraz na stronach Organizatora w ramach relacji z konkursu.

Zgód na wykorzystanie przez Organizatora całości lub części pracy do stworzenia nowej etykiety soku Frutuś, oraz do pełnego wykorzystania komercyjnego. Zgody muszą być wyrażone przez oboje rodziców bądź opiekunów prawnych każdego z uczniów
biorących udział w konkursie. Przez uczniów biorących udział w konkursie rozumie się uczniów, którzy biorą czynny udział w przygotowaniu Zadania Konkursowego, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. Wzór zgód stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
b. Wysłanie pracy i zgłoszenia musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Zgłoszenie udziału w inny sposób – na przykład mailem – powoduje nieważność zgłoszenia.
c. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy zgłoszona klasa (w tym laureat) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady konkursu określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestników złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź niezwłocznego doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie.

5. Zasady przeprowadzenia konkursu:

Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy zgłoszona klasa (w tym laureat) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady konkursu określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestników złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź niezwłocznego doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie.

a. W celu wzięcia udziału w konkursie klasa:
I. Powinna odbyć lekcję o zasadach zdrowego odżywiania. Organizator udostępnił materiały, które mogą być elementem takiej lekcji, ale nie są elementem koniecznym.
II. Powinna zapoznać się ze składem soku Frutuś – z materiałów przygotowanych przez Organizatora. Skład soku Frutuś stanowi Załącznik nr 3.
III. Wykonuje Zadanie Konkursowe – według wskazówek przygotowanych przez Organizatora, należy stworzyć etykietę jednego, wybranego smaku soku Frutuś. Technika wykonania jest dowolna, natomiast etykieta musi być możliwa do druku płaskiego. Praca musi być wykonana wyłącznie przez uczniów klasy. Wskazówki Organizatora jak przygotować planszę stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.
IV. Pracę konkursową (etykietę wraz z formularzem zgłoszenia i załącznikami do niego) należy wysłać do 14 października 2022 na adres Organizatora:
Zakład Krajowej Grupy Spożywczej SA „Polskie Przetwory” we Włocławku ul. Wieniecka 27 87-800 Włocławek z dopiskiem #ZdrowoFrutusiowo. Liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierem.
b. Otrzymanie prac zostanie potwierdzone przez Organizatora mailem na podany w zgłoszeniu adres.
c. 21 października 2022 – w Międzynarodowym Dniu Owoców i Warzyw, Jury
Konkursowe wybierze spośród nadesłanych prac konkursowych do 20 najlepszych, które przejdą do ścisłego finału.
Kryteria wyboru prac będą następujące: prezentacja cech soku Frutuś oraz możliwość druku przemysłowego, zainteresowanie tematem, estetyka wykonania, zgodność pracy konkursowej z treścią zadania konkursowego, kompozycja pracy, czyli powiązanie wszystkich elementów w dobrze zestrojoną i zharmonizowaną całość; oryginalność, siła kreatywności i fantazji.
d. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach pierwszego etapu mailem na adres podany w zgłoszeniu.
e. Od dnia 28.10.2022 do dnia 11.11.2022 prace zakwalifikowane do finału będą prezentowane na stronie www.frutus.com.pl. Osoby odwiedzające stronę będą mogły głosować na wybraną pracę, z tym że jedna osoba może oddać jeden głos przez cały
okres głosowania.
f. Dnia 16.11.2022 Organizator ogłosi, która praca zwyciężyła tj. uzyskała największą liczbę głosów. Uczestnicy finału otrzymają również zawiadomienie mailem na podany w zgłoszeniu adres.
6. Nagrody
a. Organizator przewiduje 3 poziomy nagród:
I. Nagroda 1-go stopnia – dla klasy, która zdobyła największą liczbę głosów w
głosowaniu internetowym
II. Nagroda 2-go stopnia – dla klasy, która zdobyła drugie miejsce w głosowaniu internetowym
III. Nagroda 3-go stopnia – dla klasy, która zdobyła trzecie miejsce w głosowaniu internetowym
b. Nagroda 1-go stopnia obejmuje
I. Limitowane Etykiety na opakowaniu Soku Frutuś dla każdego ucznia zwycięskiej klasy.
II. Warsztaty Kulinarne z Grzegorzem Łapanowskim, w terminie ustalonym z Organizatorem. Zwycięska klasa ma możliwość zaproszenia do uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych, wybranej przez siebie, jednej dodatkowej klasy ze szkoły, którą klasa reprezentuje.
III. Warsztaty Terenowe na terenie Lasów Państwowych.
IV. Dyplomy, z nazwą wybraną przez klasę, w ilości podanej w zgłoszeniu z miejscem na wpisanie imion uczniów przez uczestników.
V. Zestaw soków Frutuś i drobne nagrody rzeczowe dla każdego ucznia.
VI. Podziękowanie dla Nauczyciela.
Wydanie nagrody odbędzie się poprzez wysyłkę nagród rzeczowych do Szkoły na nazwisko Nauczyciela oraz poprzez uzgodnienie terminu Warsztatów Kulinarnych i Warsztatów Terenowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Warsztatów Kulinarnych i Terenowych, z przyczyn zależnych od Uczestników, jak również odpowiednio Grzegorza Łapanowskiego lub Lasów Państwowych.
c. Nagroda 2-go stopnia obejmuje:
I. Wycieczka do ZOO Borysew
II. Zestaw soków Frutuś i drobne nagrody rzeczowe dla każdego ucznia.
III. Dyplomy z nazwą wybraną przez klasę w ilości podanej w zgłoszeniu z miejscem na wpisanie imion uczniów przez uczestników,
IV. Podziękowanie dla Nauczyciela.
Wydanie nagród rzeczowych odbędzie się poprzez ich wysyłkę do Szkoły na nazwisko Nauczyciela oraz poprzez uzgodnienie terminu wycieczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację wycieczki do ZOO Borysew z przyczyn zależnych od Uczestników, jak również ZOO Borysew
d. Nagroda 3-go stopnia obejmuje:
I. Dyplomy z nazwą wybraną przez klasę w ilości podanej w zgłoszeniu z miejscem na wpisanie imion uczniów przez uczestników.
II. Zestaw soków Frutuś i drobne nagroda rzeczowe dla każdego ucznia.
III. Podziękowanie dla Nauczyciela.
IV. Zestaw 20 piłek dla szkoły.
Wydanie nagród rzeczowych odbędzie się poprzez jej wysyłkę do Szkoły na nazwisko Nauczyciela
Wartość nagród 1-go, 2-go i 3-go stopnia, przypadających na każdego ucznia, nie przekroczy kwoty powodującej powstanie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach.
7. Postępowanie reklamacyjne
a. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy za pośrednictwem ich przedstawicieli ustawowych mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Krajowa Grupa Spożywcza S.A .Zakład „Polskie Przetwory” we Włocławku) z dopiskiem Konkurs „#ZdrowoFrutusiowo” Reklamacja. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, niepóźniejsza niż 30.11.2022 r.
b. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jego przedstawicieli ustawowych, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
c. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 21.12.2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla nadania). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje
uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Od decyzji organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
8. Prawa autorskie
a. Przedstawiciel ustawowy uczestnika poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że reprezentowany uczestnik jest współautorem pracy konkursowej, tj. utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Przedstawiciel ustawowy uczestnika poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstały w związku z niniejszym konkursem utwór nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
b. Przedstawiciel ustawowy uczestnika przesyłając Zgłoszenie do konkursu udziela w imieniu uczestnika Organizatorowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych nieodpłatnej licencji wyłącznej wraz z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z utworu przesłanego w ramach Zgłoszenia na potrzeby realizacji Konkursu, rozpowszechniania utworu jako etykiety na przeznaczonych do sprzedaży opakowaniach jednostkowych i zbiorczych wyprodukowanych przez Organizatora napojów Frutuś oraz w celach marketingowych Organizatora. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
I. używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania Zadania Konkursowego w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej, jak również jako etykiety na przeznaczonych do sprzedaży opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
wyprodukowanych przez Organizatora napojów Frutuś bez limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym prezentowanie Zadań Konkursowych w sieci Internet w celu przeprowadzenia głosowania nad wyłonieniem zwycięzcy konkursu;
II. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług w celu przygotowania dla zwycięzcy konkursu Limitowanej Etykiety wykorzystującej całość lub część Zadania Konkursowego oraz w celu przygotowania etykiety na przeznaczonych do sprzedaży opakowaniach jednostkowych i zbiorczych wyprodukowanych przez Organizatora napojów Frutuś wykorzystujących całość lub część Zadania Konkursowego.
9. Przetwarzanie danych osobowych
a. Klauzula informacyjna dla Nauczyciela i dla uczestników i ich przedstawicieli ustawowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 1 Formularz:
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU #ZdrowoFrutusiowo
Nazwa Szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela
Adres mailowy do kontaktu w sprawie konkursu
Telefon do kontaktu w sprawie konkursu
Nazwa grupy
Ilość uczniów biorących udział w konkursie
Etap edukacyjny klasy (proszę podać wyłącznie
poziom 1-6)
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu #ZdrowoFrutusiowo oraz zgłaszam
pracę do Konkursu.
____________________________
/podpis nauczyciela/
Potwierdzam, że jest zgoda Dyrekcji na uczestnictwo w konkursie.
____________________________
/podpis nauczyciela/
Załącznik nr 2
Wskazówki wykonania pracy konkursowej
Pracę konkursową należy wykonać na formacie papieru A4 lub A3 w poziomie.
Można skorzystać:
– z przygotowanych planszy, które są gotowe do wydruku na www.frutuś.com.pl lub
– z bloku rysunkowego bądź technicznego w formacie A4 lub A3 – wówczas prosimy o wydruk
logotypu FRUTUŚ i umieszczenie (przyklejenie) logotypu FRUTUŚ w górnej środkowej części kartki, również w poziomie.
Załącznik nr 3
Skład soków- poszczególne smaki
Skład Frutusia bananowego: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (50%), przeciery: z marchwi (25%),
jabłek (15%) i bananów (10%), aromat naturalny, witamina C, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Skład Frutusia brzoskwiniowego: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (53%), przeciery: z marchwi
(21%), jabłek (10%) i brzoskwiń (16%), aromat naturalny, witamina C, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy
Skład Frutusia malinowego: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (59%), przeciery : z marchwi (26%),
jabłek (10%) i malin (5%), aromat naturalny, witamina C, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Skład Frutusia truskawkowego: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (60%), przeciery: z marchwi
(20%), jabłek (10%) i truskawek (10%), aromat naturalny, witamina C, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy
Skład Frutusia wiśniowego: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (63%), przeciery z marchwi (22%),
jabłek (10%) i wiśnie (5%), aromat naturalny, witamina C, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

 

Pracę należy składać do biblioteki szkolnej u pani Agnieszki Migga lub Małgorzaty Sobczak.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  🙂