Zaznacz stronę

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna znajduje się naprzeciwko strefy sportowej szkoły, w szkolnej „Strefie ciszy”.
W swoich zbiorach mamy ponad 20 tysięcy książek, w tym 1301 zakupionych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wśród książek mamy pozycje dla najmłodszych uczniów – przystosowane do samodzielnego czytania (z dużą czcionką) – jak i te dla naszej młodzieży – kryminały, literaturę faktu – i wiele innych.
W bibliotece znajduje się także czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), gdzie nasi uczniowie mogą korzystać z zasobów cyfrowych w celach naukowych.

Zapraszamy wszystkich uczniów do biblioteki:
Poniedziałek: 8:00-14:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-14:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W VI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
”BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE W KOMIKSIE” 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej.
 2. Praca w formie komiksu, powinna przedstawiać treść jednej z następujących baśni, bajki lub legendy kaszubskiej:
 • Jerzy Samp “Zemsta krośniąt” w: Przygody Królewianki i inne bajki z Kaszub,
 • Jerzy Mamelski „Przysmak przeora ” w: Legendy kaszubskie,
 • Jerzy Mamelski „Wejherowo ” w: Legendy kaszubskie.
 1. Komiks należy wykonać samodzielnie (prace grupowe nie będą oceniane)
  w dowolnej technice na kartce bloku technicznego formatu A3.
 2. Każda praca powinna posiadać przyklejoną z tyłu metryczkę zawierającą
  dane autora oraz oświadczenie rodziców-załącznik nr 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych klauzulę informacyjną-załącznik nr 2. Wszystkie załączniki są dostępne w bibliotece szkolnej.
 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :
  *pierwsza grupa: klasy V – VI,
  *druga grupa: klasy VII – VIII .
 4. Kryteria oceniania: zgodność z treścią baśni, bajki lub legendy oraz stopień rozwinięcia, przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń, spójność i logika wypowiedzi, właściwie dobrane dialogi wyrażające treść utworu, poprawność językowa i zapisu, pomysł, sposób realizacji, przestrzeganie zasad gatunku, estetyka pracy.
 5. Prace należy złożyć do 6 listopada 2019r. w bibliotece szkolnej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

 

WYDARZENIA

WIELKI MARATON CZYTELNICZY

WIELKI MARATON CZYTELNICZY

WYNIKI PIERWSZEGO TESTU WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO  W tym roku szkolnym uczniowie klas II – III  zgłosili się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym - Wielki Maraton Czytelniczy - pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. We wtorek 8 października...

Akademia Małego Filozofa

Akademia Małego Filozofa

Akademia Małego Filozofa w SP21 Zajęcia z dialogu filozoficznego w praktyce dla uczniów klas 2-5 odbywały się w naszej szkole na przełomie września i października :)Filozofowanie to jedno z najstarszych ludzkich zajęć mające swoje korzenie w jednej z najbardziej...

Warsztaty dietetyczne dla klas 8

Warsztaty dietetyczne dla klas 8

Warsztaty dietetyczne dla klas 8 W czwartek 3 października odbyły się warsztaty dietetyczne pt. " Dieta wspomagająca pamięć i koncentrację", skierowane do uczniów klas 8.Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jakie produkty wspomagają pracę mózgu. Używając...

Wspólne zdrowe śniadanie

Wspólne zdrowe śniadanie

Wspólne zdrowe śniadanie 23 września spotkaliśmy się na holu szkoły, aby wspólnie móc pałaszować swoje zdrowe, drugie śniadania 🙂 liczymy na to, że częściej będziemy mogli oddawać się takim przyjemnościom

Wizyta zerówki w sokarni

Wizyta zerówki w sokarni

WIZYTA ZERÓWKI W SOKARNI Dnia 18.09.2019 r. dzieci z klasy "0a" w ramach zajęć poglądowych z robienia świeżych soków wyciskanych udali się z wizytą do Sokarni  przy ul. 10 Lutego w Gdyni.Wyjście do sokarni było poprzedzone zajęciami o tematyce "Dbamy o nasze zdrowie",...

ZALETY KSIĄŻKI

 

1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5. książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej, niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.

DOKUMENTY BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI

PODRĘCZNIKI

MOL NET+ W NASZEJ SZKOLE

12 czerwca 2018 roku został zainstalowany w bibliotece szkolnej program MOL NET+.

MOL NET+ to nowoczesny program ułatwiający korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pracownicy biblioteki mają możliwość sprawnego administrowania zasobami a uczniowie komfort wypożyczania książek. Zaletami MOL NET+ są m.in.:
– Intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu),
– możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (komputer i urządzenia mobilne),
– podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia lektur,
– możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przetrzymywanych.

Serdecznie dziękujemy naszym dobroczyńcom za udzielenie wsparcia finansowego przy pozyskaniu tego programu: Państwu Grażynie i Wojciechowi Sokólskim (Dziadkom Kornelii i Baltazara Górzny), uczniom Kornelii i Baltazarowi Górzny oraz Radzie Rodziców.

ZGUBIŁEŚ LUB ZNISZCZYŁEŚ PODRĘCZNIK?

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku zwrotu:
1. podręcznika do klasy I, II, III, IV, VI, VII, VIII
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty za w/w podręcznik

2. podręcznika lub materiałów edukacyjnych do klasy V
należy we własnym zakresie zakupić nową publikację i dostarczyć do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego

/Podstawa prawna art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014r./

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany
dalej regulaminem, reguluje:
1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
2) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni, zwanej dalej szkołą.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;
uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

 

ROZDZIAŁ 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§ 3

1. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne wielokrotnego użytku, czyli te które przez użytkowanie nie stracą swojej edukacyjnej wartości.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne.

§ 4

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
2. Ewidencja jest prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 5

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych, z terminem zwrotu na tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego lub przed odejściem ucznia do innej placówki (w przypadku zmiany szkoły).
4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
5. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, następnie przekazuje swoim uczniom.
6. Materiały ćwiczeniowe a także podręczniki lub materiały edukacyjne jednokrotnego użytku nie podlegają zwrotowi.

§ 6

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust. 2.
2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

§ 7

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust.3.
3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem podręczników uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lud niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§ 8

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 3, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają obowiązek zakupu we własnym zakresie nowej publikacji i dostarczenie jej do biblioteki szkolnej.
2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu kompletnego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 9

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócnia podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła informuje ucznia i jego rodzica o konieczności zakupu zniszczonych materiałów w ustalonym terminie (§5 ust. 3).
2. Jeżeli nowe podręczniki lub materiały edukacyjne nie będą zakupione w terminie szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ 5

Przepisy końcowe

§ 10

1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.